De link tussen politici en technologie? Inspiratie & experimentatie

Technologische ontwikkelingen gaan snel, razendsnel. De gevolgen zijn vaak moeilijk te overzien. Kansen en bedreigingen blijken vaak gescheiden door een flinterdunne grens. De ver(der)gaande integratie van techniek en maatschappij roepen nieuwe vragen op. Een grondige en kritische doordenking van nieuwe technologieën vanuit een duidelijk moreel kader, is daarom zeer relevant.

Technologie is niet neutraal

Als we met technologie te maken hebben, moeten we beseffen dat deze niet neutraal is. Dat hoeft niet erg te zijn. Technologie en wetenschap zijn door God gegeven. Technologie is niet neutraal en biedt zowel kansen als bedreigingen. Net als met andere ontwikkelingen geldt, onderzoekt alle dingen en behoud het goede. We moeten ons altijd afvragen waarom technologie ontstaan is. Wat is het doel van deze technologie of technologische toepassing? Wie wordt er beter van en wie juist slechter? Het is daarom van steeds groter belang dat politici zich laten informeren, inspireren en gaan experimenteren. 

Technologie vraagt om een Bijbels kaders en principes

Om Bijbelse kaders en principes scherp te krijgen, dienen twee Bijbelse lijnen onderscheiden te worden. De eerste lijn wordt ons bij de schepping aangereikt. De mens krijgt de opdracht de hof van Eden, die intrinsiek goed was, te bouwen en te bewaren (Genesis 2:15). God heeft de mens kennis en creativiteit gegeven om invloed uit te oefenen op zijn omgeving, om rentmeester te zijn over de door Hem geschapen werkelijkheid. De tweede lijn is de onderkenning van de verwoestende gevolgen van de zondeval, waardoor de mens een vloek over zichzelf en de schepping afgeroepen heeft. In deze gebroken werkelijkheid krijgt techniek de rol om de gevolgen van de vloek tijdelijk te bestrijden. Deze dualiteit in techniek tussen Gods beoogde doel enerzijds en de gebroken werkelijkheid anderzijds vormt een voortdurend spanningsveld in het Bijbelse spreken over techniek.

Deze dualiteit in techniek tussen Gods beoogde doel enerzijds en de gebroken werkelijkheid anderzijds vormt een voortdurend spanningsveld in het Bijbelse spreken over techniek. Share on X

1.Horizonverbreding

Deze lijnen mogen we doortrekken naar allerlei facetten van vandaag de dag, waaronder die van de politiek van anno 2019. Deze kaders en principes vind je niet op het internet of in historische documenten. Techthics wil als platform de brug slaan tussen kennis en gebruikers en pleit om deze reden voor drie activators in deze context: informeren, inspireren en experimenteren.

2. Informeren

Kort gezegd: Politici moeten meer naar buiten toe, óf ze moeten meer van buiten naar binnen halen. Het is belangrijk dat er een concrete brug gebouwd wordt tussen de (lokale) politiek, universiteiten, scholen, bedrijven en (onderzoeks)instituten. De reden hiervoor is om zo met elkaar op te trekken en te ontdekken wat kansen, uitdagingen en grenzen van technologie zijn en waar het zich met name op richt. Dit zijn belangrijke ingrediënten om een visie te vormen op de politieke agenda en te bepalen wat de impact van technologie op thema’s als ethiek en religie zijn. 

Tip: Om gemotiveerd voor of tegen een motie te kunnen stemmen, is er kennis nodig van het onderwerp. Hoe groter de kennis hoe gedegener het besluit. Betrek hierbij de achterban. Juist daar zit veel kennis. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd en men zal bereid zijn om die kennis te delen.

3. Inspireren

Het is belangrijk om samen op te trekken met educatie en bedrijfsleven als het gaat om technologische beeldvorming. Alertheid van besturen en beleidsmedewerkers moet gevoed worden door inspiratie uit het veld en ondersteund worden door experimentatie met de hiervoor genoemde groepen. 

Tip: Voor het indienen van moties is er soms meer nodig dan alleen kennis. Over elk onderwerp worden lezingen gegeven. Op universiteiten, brancheverenigingen en bij bedrijven. Bezoek deze. Ga op werkbezoek, ook bij de techreuzen.

4. Experimenteren

Een technologie gaat leven als er praktijkkennis is. Experimenteren geeft veel inzicht in de (on)mogelijkheden van de technologie. Juist de praktijkkennis is waardevol in een debat. Beren op de weg kunnen hiermee worden weggenomen of enthousiasme kan worden geremd door een kritische noot te plaatsen. 

Tip: Steek de handen uit de mouwen en ga aan de slag. Speel een rol in een hackathon (evenement waarbij technici thematisch naar oplossingen zoeken) als vertegenwoordiging van de politiek. Voer (kleinschalige) onderzoeken uit en zet eens een vraag uit bij achterbangroepen die willen meedenken over specifieke thema’s.

Experts, laat de politici niet in de kou staan!

Om deze reden is dit niet alleen een oproep aan de (lokale) politiek, maar ook zeker aan professionals, ondernemers en onderzoekers. Nodig je politici uit op bijeenkomsten waar experts bij elkaar komen om te discussiëren over technologie en steek soms ook zelf de handen uit de mouwen om echt te leren begrijpen en jezelf bewust te maken van de snelveranderende wereld om ons heen.

Door Martin Aarnoudse en Rick Bouter – De Banier juni 2019

Techthics is een platform voor de bezinning op technologische ontwikkelingen. Vanuit een christelijk perspectief wil Techthics bijdragen in de meningsvorming rond technologisch-ethische vraagstukken en informeert zij over actuele ontwikkelingen en de implicaties en consequenties hiervan op ethiek en religie. De Bijbel vormt voor Techthics het fundament om tot deze meningsvorming te komen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.